Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu będzie nieczynna w dniu
12 października (piątek). Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!

 

 

Zakończono prace konserwatorskie w ramach
projektu "Prace ratownicze, digitalizacja i
udostępnianie źródeł do dziejów dawnej ziemi
sandomierskiej XV-XX w."

 

 

                                                        W Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu zakończyły się
                                                        prace konserwatorskie dokumentów dotyczących
                                                        dziejów dawnej ziemi sandomierskiej od XV do XX
                                                        wieku. Materiały te pochodzą z zespołu Kapituły
                                                        Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu. Realizowane
                                                        były one w ramach programu Kultura Cyfrowa MKiDN. 
                                                        W  bibliotece cyfrowej ukazało się 73 jednostki
                                                        pochodzące z w/w zespołu. Kwota dofinansowania
                                                        MKiDN wyniosła 247 000  zł.

 

 

Zakończono prace konserwatorskie w ramach
projektu "Sandomierz, zbiory biblioteki
diecezjalnej: konserwacja 59 woluminów
(XV-XVIII w.)"

 

 

 

                                                        W Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu zakończyły się
                                                        prace konserwatorskie 59 woluminów, które zostały
                                                        wydane w okresie od XV do XVIII w. (inkunabuły
                                                        i starodruki). Realizowane były one w ramach programu
                                                        MKiDN Ochrona Zabytków.  Kwota dofinansowania
                                                        MKiDN wyniosła 120 000  zł.

 

 

 

Zakończono prace konserwatorskie w ramach
projektu "Sandomierz, zbiory biblioteki
diecezjalnej: konserwacja rękopisu C 426 (XV w.)
i woluminu sygn. 320 (XVII w.)"

 

 

                                                        W Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu zakończyły się
                                                        prace konserwatorskie XV-wiecznego rękopisu o sygn. C
                                                        426 oraz XVII-wiecznego woluminu o sygn. 320.

                                                        Realizowane były one w ramach programu MKiDN

                                                        Ochrona Zabytków.  Kwota dofinansowania MKiDN
                                                        wyniosła 70 000  zł.

 

 

Zakończono prace konserwatorskie w ramach
projektu "Prace ratownicze, digitalizacja
i udostępnianie źródeł do dziejów Kapituły
Kolegiackiej w Sandomierzu, XVI-XVIII w."

 

 

                                                        W Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu zakończyły się
                                                        prace konserwatorskie dokumentów dotyczących
                                                        funkcjonowania Kapituły Kolegiackiej w Sandomierzu
                                                        od XVI do XVIII wieku. Realizowane były one w ramach
                                                        programu Kultura Cyfrowa MKiDN.  W bibliotece
                                                        cyfrowej ukazało się 122 jednostek pochodzących z w/w

                                                        zespołu. Kwota dofinansowania MKiDN wyniosła 240 000

                                                        zł.

 

 

Zakończono prace konserwatorskie w ramach
projektu "Konserwacja, digitalizacja
i upowszechnienie kolekcji muzykaliów
ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu

 

                                             Kolekcję obejmującą ponad 500 jednostek dezynfekcji i
                                             dezynfekcji oraz czyszczeniu i prasowaniu kart. Ubytki
                                             uzupełniano masą papierową lub bibułką japońską.

                                             Zadanie dofinansowano kwotą 185 000 zł ze środków MNiSW
                                             w ramach zadań z zakresu Działalności Upowszechniającej
                                             Naukę. Muzykalia udostępniane są w Cyfrowej Bibliotece
                                             Diecezjalnej.

 

 

Zakończono prace konserwatorskie w ramach
projektu "Prace ratownicze, digitalizacja i
udostępnianie starych druków ze zbiorów
Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu".

 

                                                        Kolekcję obejmującą 184 woluminy poddano niezbędnym
                                                        pracom interwencyjnym polegającym na eliminacji
                                                        biologicznych czynników szkodliwych dla zbioru.

                                                        Wykonanie zadania możliwe było dzięki dofinansowaniu
                                                        ze środków MNiSW w ramach zadań z zakresu
                                                        Działalności Upowszechniającej Naukę. Kwota
                                                        dofinansowania wyniosła 450 000 zł.

                                                        Wszystkie książki zeskanowano i udostępniono
                                                        w Cyfrowej Bibliotece Diecezjalnej.

 

 

Zakończono prace w ramach projektu Konserwacja,
digitalizacja, udostępnianie rękopisów z zespołu
Archiwum Kapituły Kolegiackiej

i Katedralnej w Sandomierzu

 

                                                             Zadanie dofinansowano ze środków MKiDN w ramach

                                                             programu "Dziedzictwo kulturowe" priorytet: Ochrona
                                                        i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego kwotą 161 500 zł.

                                                            Wykonawcą prac jest firma Alto-Protekt.

                                                             Obiekty dostępne w wersji cyfrowej w Cyfrowej

                                                             Bibliotece Diecezjalnej w kolekcji NIMOZ2015

 

 

Zakończono prace w ramach zadania

 "Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie

pięciu inkunabułów i jednego starego druku

ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej

w Sandomierzu" w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę w 2014 r., finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Prace nad tymi woluminami polegały m. in. na: dezynfekcji, oczyszczeniu mechanicznym, uzupełnieniu kart masą papierniczą lub reperacje bibułką japońską, odkwaszeniu, prasowaniu kart, wykonaniu nowych wklejek, uszyciu bloku książek, wykonaniu klamer
i dygitalizacji. Dofinansowanie z MNiSW 275 140,00 zł

 

Zakończono realizację zadań dofinansowanych

przez MKiDN w ramach priorytetu Ochrona zabytków:

 

1) Sandomierz, Biblioteka Diecezjalna - księgozbiór (XV w.):
prace ratownicze polegające na dezynsekcji, dezynfekcji,
odkażaniu, oczyszczaniu i zabezpieczeniu 181 inkunabułów. dofinansowanie z MKiDN 199 000,00 zł

2) Sandomierz, Biblioteka Diecezjalna - księgozbiór - cztery rękopisy (XV w.): pełna konserwacja czterech rękopisów o sygnaturach: C 425, C 428, C 472 i C 473. - dofinansowanie z MKiDN 200 000,00 zł

Zadania polegały na pracach konserwatorskich przy 181 książkach wydanych przed 1500 r. oraz 4 rękopisach z XV w.  Całość kolekcji była zainfekowana w różnym stopniu przez szkodliwe czynniki biologiczne narażające książki na dalszą destrukcję, a użytkowników na kontakt ze szkodliwymi czynnikami. 181 książek poddano konserwacji zachowawczej, natomiast cztery rękopisy poddano konserwacji całkowitej.

Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu kontynuuje prace w ramach projektu badawczego

„Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku

w XVIII i XIX w.:losy, znaczenie, inwentaryzacja”

W ramach współpracy Biblioteka udostępniła księgozbiór dla celów inwentaryzacji druków pochodzących z bibliotek klasztorów skasowanych na ziemiach polskich. Zakończono kwerendę w zbiorach sandomierskich, a efektem jest opracowanie ponad 11 tys. druków. Pochodzenie książki z biblioteki skasowanego klasztoru określano przede wszystkim na podstawie zapisów w książkach, które w ogromnej większości znajdowały się na stronie tytułowej lub wyklejce. Kolejnym znakiem własnościowym była przynależność do schematu układu książek w pierwotnej bibliotece. Najliczniejsze zbiory to księgozbiór pijarów z Radomia, reformatów z Sandomierza i Solca, filipinów ze Studziannej, bernardynów z Opatowa i Radomia oraz benedyktynek z Sandomierza. Część rekordów jest dostępna na stronie Portalu Wiedzy pw.kasaty.pl, a pełne sprawozdanie z prac ukaże się w  tomie 4/2014 półrocznika Hereditas Monasteriorum.

 

copyright © DK