III. CEL I ZADANIA

 

§.9

Celem Biblioteki jest:

• gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie:

• prac i źródeł naukowych z zakresu filozofii, teologii i innych dyscyplin naukowych;

• pomocy duszpasterskich, tj. prac ascetycznych, literatury poświęconej życiu kapłańskiemu, ksiąg liturgicznych, kazań, katechez, • zbiorów przykładów, pieśni religijnych, nut itp.;

• wybranych dzieł z zakresu literatury polskiej, tak pięknej jak i popularnej, zwłaszcza religijnej, które mogą być wykorzystywane w pracy duszpasterskiej;

• prac traktujących o ważnych wydarzeniach w Polsce i w Kościele, o zagadnieniach z życia diecezji oraz o problemach regionalnych;

• potrzebnych do użytku alumnów seminarium duchownego tekstów biblijnych, encyklik papieskich, podręczników i pomocy naukowych;

• podejmowanie, wykonywanie i ogłaszanie prac badawczych na podstawie materiałów naukowych zgromadzonych w Bibliotece.

 

§.10

Przy gromadzeniu materiałów bibliotecznych wymienionych w §5 Biblioteka powinna porozumiewać się z innymi bibliotekami,
a w szczególności z bibliotekami kościelnymi.

 

§.11

Biblioteka powinna zaspakajać w pierwszej kolejności potrzeby naukowe i dydaktyczne profesorów i alumnów WSD w Sandomierzu.

 

§.12

Biblioteka powinna być również dostępna dla ogółu duchowieństwa i osób świeckich.

 

§.13

Warunki i sposób korzystania ze zbiorów Biblioteki określają przepisy szczegółowe niniejszego Regulaminu.

 

copyright © DK