V. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

 

§ 18

1. Biblioteka samodzielnie gospodaruje wydzielonym i nabytym mieniem.

2. Działalność Biblioteki finansowana jest w następującej formie:

    a) dotacja Kurii Diecezjalnej,

    b) wpływy z dochodów własnych,

    c) darowizny osób fizycznych i prawnych.

 

§ 19

Podstawą działalności finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy przedstawiony przez Dyrektora i po pozytywnej opinii Rady Bibliotecznej zatwierdzany przez Biskupa Diecezjalnego.

 

§ 20

Do składania oświadczeń woli w imieniu Biblioteki także w kwestiach majątkowych, upoważniony jest Dyrektor Biblioteki.

 

§ 21

Dyrektor Biblioteki jest zobowiązany każdego roku do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Biskupowi Diecezjalnemu, po uzyskaniu opinii Rady Bibliotecznej.

copyright © DK