II. KIEROWNICTWO I PRACOWNICY

§5.

Poza obowiązkami opisanymi w Statucie WSD (Art. 102-109), do dyrektora Biblioteki należy:

• reprezentacja Biblioteki na zewnątrz (osobisty udział - bądź delegowanie odpowiedniej osoby do udziału w kursach szkoleniowych, zjazdach bibliotekarzy, itp.);

• podnoszenie kwalifikacji, zarówno swoich jak i kadry bibliotecznej;

• troska o rozwój Biblioteki i czuwanie nad całością jej mienia;

• staranie o racjonalne uzupełnianie i konserwację zbiorów;

• troska o opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami nauki i ogłoszonymi instrukcjami;

• czuwanie nad prawidłowym korzystaniem ze zbiorów;

• opracowywanie corocznego planu pracy i budżetu Biblioteki;

• przedstawianie Biskupowi Sandomierskiemu corocznego sprawozdania z działalności Biblioteki.

 

§6.

Dyrektor Biblioteki rozstrzyga sprawy bieżące i problemy nie objęte niniejszym Regulaminem.

 

§.7

Personel Biblioteki stanowią:

• archiwista;

• bibliotekarz;

• pracownik administracyjny.

 

§8.

Pracownicy zobowiązani są do podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez lekturę własną, praktykę biblioteczną, udział w kursach szkoleniowych i warsztatach z zakresu bibliotekarstwa.

 

copyright © DK