V. KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW

 

A. WSKAZANIA OGÓLNE

 

§.23

Czytelnikiem Biblioteki Seminarium Duchownego w Sandomierzu może zostać każda osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i przyjęła warunki niniejszego Regulaminu. Formularz założenia (lub przedłużenia) karty bibliotecznej wypełnia się (lub aktualizuje) rokrocznie.

 

§.24

Zbiory Biblioteki udostępniane są zasadniczo na miejscu, tj. w czytelni lub w przyszłości w zakładzie naukowym.

 

§.25

Poza gmach Biblioteki nie wypożycza się:

• encyklopedii;

• słowników naukowych;

• czasopism bieżących;

• dzieł wchodzących w skład księgozbioru podręcznego;

• starodruków i rękopisów;

• zasobów wydanych w wielkich formatach;

• woluminów uszkodzonych;

• książek i materiałów nie opracowanych.

 

§.26

Korzystający z wypożyczalni pozostają w miejscach wyznaczonych dla interesantów.

 

§.27

W czytelni obowiązuje zachowanie ciszy i zakaz fotografowania woluminów i archiwaliów.

 

§.28

Czytelnik wyszukuje samodzielnie sygnaturę książki w dostępnych katalogach. W przypadkach wątpliwych może poprosić o pomoc pracownika Biblioteki.

 

§.29

Po odnalezieniu sygnatury czytelnie wypełnia rewers i umieszcza go w przygotowanym do tego miejscu. Rewers oddany godzinę przed zamknięciem wypożyczalni zrealizowany będzie następnego dnia.

 

§.30

Termin i ilość wypożyczeń dla poszczególnych Czytelników precyzują przepisy szczegółowe.

 

§.31

Czytelnik, dokonując wypożyczenia, odpowiada za terminowy i kompletny zwrot wypożyczonych pozycji, zarówno

pod względem ilościowym jak i stanu zachowania.

 

§.32

Na wypożyczonych książkach, rękopisach i materiałach nie wolno czynić żadnych znaków, podkreśleń, nanosić

poprawek, poprawiać błędów rzeczowych czy zecerskich lub dokonywać zmian w układzie.

 

§.33

Na początku roku akademickiego Biblioteka pobiera od Czytelników opłatę roczną za prowadzenie konta

bibliotecznego. Wysokość opłaty regulują przepisy szczegółowe.

 

§.34

Samowolne przedłużanie terminu zwrotu pociąga za sobą nałożenie kary finansowej. Ich wysokość ustalana jest na początku roku kalendarzowego. Obecnie wynosi ona 0,2 zł dziennie za każdy wolumin.

 

§.35

Czytelnik (względnie instytucja wypożyczająca) zobowiązany jest do wyrównania strat wynikłych z zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów, a ich warunki ustalane są każdorazowo przez dyrektora Biblioteki.

 

§.36

W uzasadnionych przypadkach czytelnik może zażądać sporządzenia opisu wypożyczanego egzemplarza. Czytelnik ma

również prawo dopilnować, aby oddawane przez niego książki (czy materiały) zostały skreślone z jego ewidencji wypożyczeń.

 

§.37

Przy korzystaniu z Czytelni obowiązuje każdorazowe wpisanie do księgi ewidencyjnej swoich danych (imię, nazwisko, adres, data).

 

§.38

Z Czytelni nie wolno wynosić rękopisów, książek i czasopism. Materiały te udostępnia się w celu ich przeglądnięcia lub opracowania jedynie na miejscu.

 

B. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

 

Alumni WSD

 

§.39

Alumn przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu ma prawo do korzystania z Biblioteki na zasadach ogólnych (por. §23 - 37) oraz wskazanych poniżej.

 

§.40

Każdy alumn ma prawo do wypożyczania:

• opracowań i źródeł naukowych;

• pomocy duszpasterskich;

• dzieł literackich;

• podręczników;

• pomocy naukowych.

 

§.41

Podstawę do korzystania z wypożyczalni stanowi:

• założenie lub aktywacja konta czytelnika - por. §.23;

• brak zaległości z lat poprzednich;

• czytelnie wypełniony i złożony w Bibliotece rewers.

 

§.42

Wypożyczanie rękopisów, starodruków oraz jednostek ze zbiorów specjalnych musi być uzasadnione potrzebą pracy naukowej i potwierdzone listem przewodnim promotora (lub osoby prowadzącej seminarium naukowe).

Korzystanie z w/w materiałów możliwe jest jedynie w czytelni.

 

§.43

Druki wyliczone w §.§40 alumni mogą wypożyczać w ilości do dziesięciu tytułów, na okres miesiąca. W przypadku ich przetrzymywania naliczane będą grzywny, o których mowa w §34.

 

§.44

Podręczniki i dzieła ascetyczne można wypożyczyć do końca bieżącego roku akademickiego. Zobowiązuje się jednak alumnów do wcześniejszego zgłoszenia takiego zamiaru.

 

 

§.45

W pierwszych dniach nowego roku akademickiego Alumni zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych na czas wakacji książek i czasopism. Dotyczy to również materiałów nie zwróconych w minionym roku akademickim lub porzuconych w pokojach kleryckich.

 

§.46

Po zakończeniu bieżącego roku akademickiego Alumni zobowiązani są do zwrotu książek i podręczników wypożyczonych w Bibliotece. W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość wypożyczenia ich na okres wakacji - szczegóły należy ustalić z pracownikiem Biblioteki.

 

§.47

Wypożyczonych książek nie wolno wynosić (lub wysyłać) poza obręb gmachu seminaryjnego. Dopuszczone przez bibliotekarza mogą być wyjątki dla podręczników i dzieł ascetycznych.

 

§.48

Do zwrotu wypożyczonych materiałów i uregulowania należności, o których mowa w niniejszym Regulaminie, zobowiązuje się:

• Alumnów, którzy opuszczają Seminarium (lub zostali z niego wydaleni);

• Diakonów mających rozpocząć rekolekcje przed święceniami kapłańskimi.

 

Księża Wykładowcy

 

§.49

Przez termin Księża Wykładowcy rozumie się P.T. Kapłanów mieszkających lub pracujących w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Księża wykładowcy mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki na zasadach ogólnych zuwzględnieniem poniższych wskazań.

 

§.50

Księża wykładowcy są zwolnieni z opłat bibliotecznych, o których mowa w §33.

 

§.51

Księża wykładowcy mają pierwszeństwo w wypożyczaniu zbiorów bibliotecznych.

 

§.52

Poza obręb Biblioteki książki wypożycza się zasadniczo na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Biblioteki może ten termin przedłużyć.

 

§.53

Księża wykładowcy, przed wyjazdem na wakacje, są zobowiązani do zwrotu wszystkich książek, podręczników i innych wypożyczonych w Bibliotece materiałów. W uzasadnionych przypadkach istnieje jednak możliwość ich wypożyczenia.

 

Inni P.T. Kapłani

 

§.54

Przez termin Inni Księża rozumie się P.T. Kapłanów mieszkających poza Wyższym Seminarium Duchownym, zarówno w samym Sandomierzu, jak i na terenie diecezji. Mogą oni korzystać ze zbiorów Biblioteki na zasadach ogólnych z uwzględnieniem poniższych wskazań.

 

§.55

Księża mogą wypożyczać książki w ilości do pięciu woluminów na okres jednego miesiąca. Warunkiem koniecznym jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej i czytelne wypełnienie rewersu.

 

§.56

Księża studenci (po okazaniu legitymacji studenckiej):

• zwolnieni są z opłat o których mowa w §.54 ;

• w porozumieniu z dyrektorem Biblioteki mogą wypożyczyć więcej niż pięć woluminów;

• okres wypożyczenia może trwać do pięciu miesięcy - w wyjątkowych przypadkach może być on przedłużony przez dyrektora Biblioteki.

 

§.57

Księża wyjeżdżający do pracy na misjach i Księża eksardynowani do posługi w innych diecezjach, jak też Księża wyjeżdżający za granice kraju (na okres czasowy bądź stały), są zobowiązani do zwrotu wszystkich wypożyczonych wcześniej materiałów.

 

Pozostali Czytelnicy

 

§.58

Czytelnik ma prawo do wypożyczenia pięciu woluminów na okres miesiąca.

 

§.59

Osoby pracujące naukowo mają prawo do korzystania z całości uporządkowanych zbiorów Biblioteki.

 

§.60

Z udostępnianych kodeksów rękopiśmiennych i zbiorów specjalnych można korzystać jedynie w Czytelni.

 

§.61

Publicznym archiwom i bibliotekom naukowym wypożycza się powyższe jednostki na specjalne zamówienie, z podaniem osoby przeprowadzającej kwerendę i po nadesłaniu formalnego rewersu.

 

§.62

Fotografowanie i mikrofilmowanie zbiorów wymaga zgody dyrektora Biblioteki.

 

§.63

Osoby wykorzystujące do publikacji naukowej i popularnonaukowej rękopisy, zdjęcia, mapy i inne materiały tego typu, zobowiązane są do nieodpłatnego przekazania Bibliotece jednego egzemplarza wydrukowanej pracy.

 

KSEROWANIE

 

§.64

W Bibliotece istnieje możliwość korzystania z usług kserograficznych, wykonywanych przez pracownika Biblioteki.

 

§.65

Nie ma możliwości kserowania:

• rękopisów;

• inkunabułów;

• starodruków;

• książek do 1945.

copyright © DK