II. OGÓLNE CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

 

§ 7

Celem Biblioteki jest zabezpieczenie i zachowanie zabytków piśmiennictwa zgromadzonych w archiwach i bibliotekach kościelnych na terenie Diecezji Sandomierskiej, uzupełnianie zasobów o literaturę współczesną, rozwijanie czytelnictwa, upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury chrześcijańskiej oraz udostępnianie zgromadzonych w niej zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej, a także podejmowanie, wykonywanie i ogłaszanie prac badawczych na podstawie materiałów naukowych zgromadzonych
i przechowywanych w zbiorach Biblioteki.

 

§ 8

Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami kościelnymi i państwowymi szczególnie w zakresie wymiany czasopism, udostępniania zbiorów i wymiany informacji.

 

§ 9

Biblioteka jest dostępna dla szerokiego grona czytelników, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk naukowych.

 

§ 10

Biblioteka gromadzi, przechowuje i udostępnia zainteresowanym w celach badawczo-naukowych:

1) opracowania i źródła naukowe z zakresu teologii, filozofii oraz innych dziedzin nauki, związanych z realizacją Misji Kościoła;

2) pomoce duszpasterskie, a wśród nich materiały ascetyczne, literaturę, kazania, katechezy, pieśni religijne, zbiory przykładów,

    księgi liturgiczne, nuty;

3) prace dotyczące ważnych wydarzeń w Polsce i Kościele, o zasięgu diecezjalnym i regionalnym;

4) teksty biblijne, encykliki papieskie oraz podręczniki i pomoce naukowe;

5) rękopisy, starodruki i inkunabuły;

6) mikrofilmy, filmy, kasety z zapisem słowa i obrazu.

 

 

copyright © DK