IV. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA BIBLIOTEKI

 

§ 16

Biblioteka dzieli sie na następujące działy:

1. Dyrekcja i Administracja.

2. Dział Udostępniania Zbiorów:

    a) Sekcja czytelni,

    b) Sekcja Wypożyczania Miejscowego,

    c) Sekcja Wypożyczania Międzybibliotecznego.

3. Dział Opracowywania Druków Zwartych - Nowych i Wydawnictw Ciągłych:

    a) Sekcja Druków Zwartych (książek)

    b) Sekcja Wydawnictw Ciągłych (czasopism)

4. Dział Rękopisów:

    a) Sekcja Archiwum Diecezjalnego,

    b) Sekcja Archiwum Biblioteki WSD,

    c) Sekcja Archiwum Kapituły,

    d) Sekcja Archiwów Parafialnych (do końca XIX w.).

5. Dział Starych Druków:

    a) Sekcja Inkunabułów,

    b) Sekcja Starodruków.

6. Dział Zabezpieczenia i Konserwacji Zbiorów:

    a) Sekcja Konserwacji,

    b) Sekcja Opraw i Zabezpieczenia Zbiorów,

    c) Sekcja Reprografii - Digitalizacja Zbiorów.

 

§ 17

Organizację wewnętrzną Biblioteki, a w szczególności zasady oraz formy jej działania określa Regulamin Biblioteki, opracowany przez Dyrektora Biblioteki, zatwierdzony przez Biskupa Sandomierskiego po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej.

 

copyright © DK