III. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE, DORADCZE I PRACOWNICY BIBLIOTEKI

 

§ 11

Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który odpowiada za całość Biblioteki, kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

§ 12

Dyrektora powołuje i odwołuje Biskup Diecezji Sandomierskiej.

 

§ 13

1. Przy Bibliotece działa Rada Biblioteczna w liczbie 5-7 członków, których powołuje i odwołuje Biskup Diecezjalny na 4-letnią

    kadencję.

2. Rada Biblioteczna jest organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora w zakresie działalności statutowej ze szczególnym

    uwzględnieniem działalności naukowej Biblioteki.

 

§ 14

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie programów dotyczących zabezpieczenia i konserwacji najcenniejszych obiektów tzn. inkunabułów, starodruków

    i rękopisów;

2) analiza kwestii gromadzenia i udostępniania cennych zbiorów;

3) opiniowanie spraw dotyczących podstawowej działalności Biblioteki, w tym zasad finansowania.

 

§ 15

Rada zbiera się na zebraniach zwyczajnych przynajmniej dwa razy w roku. Z racji na ważne okoliczności zawsze może być zwołane zebranie nadzwyczajne na prośbę Dyrektora i Przewodniczącego Rady.

 

copyright © DK