REGULAMIN   Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu

I. ZASADY OGÓLNE

§1

Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu, nazywana w dalszym ciągu niniejszego regulaminu "Biblioteką", jest własnością kościelnej osoby prawnej - Diecezji Sandomierskiej. Nie stanowi samodzielnej instytucji kościelnej, lecz podlega w pierwszym rzędzie Biskupowi Sandomierskiemu, następnie dyrektorowi Biblioteki (por. Statut WSD Art. 100). Biblioteka rządzi się normami Regulaminu, zatwierdzonego przez Biskupa Sandomierskiego.

 

§2

Biblioteka może przyjmować dary i depozyty w zbiorach bibliotecznych oraz w ruchomościach związanych z jej działalnością. Jeżeli jednak do darów czy depozytów dołączone zostały warunki obciążające (np. jakiekolwiek zobowiązania natury duchowej lub materialnej), można je przyjąć jedynie za zgodą Biskupa.

 

§3

"Biblioteka jest finansowana przez Seminarium Duchowne, a jej budżet ma osobną pozycję w budżecie seminaryjnym. Biblioteka posiada swoje konto bankowe " (Statut WSD Art. 105). Wydatki związane z działalnością Biblioteki mogą być pokrywane również z dotacji, zapomóg i darów instytucji oraz osób prywatnych.

 

§4

Biblioteka prowadzi swą działalność w ramach budżetu zatwierdzonego co roku przez Rektora i Zarząd. Podstawę do zatwierdzenia budżetu i gospodarowania nim stanowi plan finansowy, opracowany i przedstawiony przez dyrektora Biblioteki w miesiącu styczniu nowego roku kalendarzowego. Rektor i Zarząd przez swych delegatów mają prawo kontroli realizacji preliminarza budżetowego Biblioteki.

 

 

copyright © DK