STATUT  Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu

W związku z ustanowieniem Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, która ma służyć lepszemu zabezpieczeniu i zachowaniu zabytków piśmiennictwa zgromadzonych w archiwach i bibliotekach kościelnych na terenie Diecezji Sandomierskiej i udostępnianiu ich dla rozwoju nauki i kultury, celem określenia struktury wewnętrznej Biblioteki oraz jej sprawnego funkcjonowania, nadaje się Bibliotece niniejszy statut.

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu, zwana dalej „Biblioteką” jest centralną biblioteką Diecezji Sandomierskiej.

 

§ 2

Podstawę prawną funkcjonowania biblioteki stanowi dekret Biskupa Sandomierskiego Nr 1182/2006 z dnia 25 listopada 2006 roku.

 

§ 3

Siedzibą Biblioteki jest miasto Sandomierz

 

§ 4

Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu posiada osobowość prawną.

 

§ 5

Nadzór nad Biblioteką sprawuje Biskup Diecezji Sandomierskiej, działając osobiście bądź przez swojego delegata.

 

§ 6

Biblioteka używa pieczęci podłużnej z napisem „Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu” z regonem, NIP i adresem.

copyright © DK