Miejsce do którego się wraca...

Archiwum Diecezji Sandomierskiej

Gromadzimy, przechowujemy i udostępniamy archiwalia instytucji kościelnych z terenu diecezji sandomierskiej, zarówno w jej historycznym, jak i obecnym kształcie.

Materiały i Zasoby Archiwum

Archiwalia01

Zasób Archiwum Diecezji Sandomierskiej składa się z trzech uporządkowanych zespołów aktowych. Stanowią go akta Kurii Diecezjalnej (Konsystorza Generalnego) w Sandomierzu [XVII] 1818-2023, Konsystorza Generalnego w Krakowie z lat 1782–1807 oraz Konsystorza Biskupiego w Kielcach 1807-1818.

Oprócz tych akt możemy w zbiorze ADS napotkać m.in. następujące, (jeszcze nie opracowane) akta: Rady Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych powiatu sandomierskiego (w. XVI-XIX); gmin: Gołębice i Jugoszów (w. XIX); księży demerytów w Liszkowie i na Łysej Górze (w. XIX), Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Rzym.-Kat. Kapłanów Diecezji Sandomierskiej (w. XX).

Archiwalia, których okres karencji - od daty zamknięcia jednostki nie osiągnął 50 lat - nie są udostępniane.

Obszerny zbiór rękopiśmiennych dokumentów źródłowych przechowywany jest również w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu.

Księgi metrykalne02

W roku 2019 nasze archiwum pierwszy raz wzięło udział w konkursie dotacyjnym Wspieranie Działań Archiwalnych (WDA), którego organizatorem jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Od tego czasu uczestniczyliśmy już w pięciu edycjach Wspierania Działań Archiwalnych. Owocem tej współpracy było opracowanie 7 588 jednostek archiwalnych oraz przygotowanie 1 313 stron inwentarza w wersji elektronicznej.

Instytucje z którymi współpracujemy

Projekty zrealizowane w 2022

WDA 2022: Opracowanie zasobu archiwalnego i przygotowanie inwentarza elektronicznego – etap 4

2022

2023

Projekty zrealizowane w 2023

WDA 2023: Opracowanie zasobu archiwalnego i przygotowanie inwentarza elektronicznego – Etap 5