Studia Sandomierskie

Wydawcy:

 • Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Rada naukowa

 • prof. dr Marko Jacov (Universytet Salento, Lecce);
 • prof. Istvan Kovacs (Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt);
 • ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak (UKSW Warszawa);
 • prof. dr Edouardo de Torres (Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża, Rzym);
 • ks. dr hab. Zbigniew Waleszczuk (Katholische Universitat, Eichstatt);
 • ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński (Lublin).

Czym są studia sandomierskie?

Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia są naukowym pismem diecezji sandomierskiej wydawanym od 1980 r. Dotychczas ukazało się dwadzieścia trzy tomy. Początkowo 'Studia Sandomierskie' ukazywały się jako rocznik, następnie jako kwartalnik (2004-2010) i półrocznik (2011-2013). Od 2014 r. czasopismo powróciło do formy rocznika. 'Studia Sandomierskie' publikują artykuły z zakresu nauk humanistycznych. Zawiera ono trzy działy: historię, teologię i filozofię.

Redakcja czasopisma

 • Redaktor naczelny: ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek (UP JPII, Kraków)
 • Zastępca redaktora naczelnego i sekretarz redakcji: ks. dr Piotr Tylec (Biblioteka Diecezjalna, Sandomierz)
 • Kolegium redakcyjne: ks. dr hab Leon Siwecki, prof. KUL (KUL JPII, Lublin); ks. dr Kazimierz Skawiński (WSD, Sandomierz); ks. dr Leszek Pachuta (Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz).
t. 30 (2023)

Studia Sandomierskie

Dostępność:PDF

Studia Sandomierskie

Numery archiwalne

Zasady recenzowania obowiązujące w "Studiach Sandomierskich":

 • 1. Artykuły złożone przez autorów podlegają wstępnej ocenie w Redakcji. W przypadku poważnych wątpliwości autorzy mogą zostać poproszeni o dokonanie uzupełnień i poprawek natury formalnej i merytorycznej.
 • 2. Artykuły przekazywane są następnie recenzentom zewnętrznym, zgodnie z ich kompetencjami naukowymi.
 • 3. Recenzentom nie przekazuje się wiadomości, kto jest autorem artykułu. Podobnie autorów nie informuje się, kto wykonał recenzje.
 • 4. Dobór recenzentów wykonywany jest zgodnie z zasadą zachowania bezstronności; recenzenci powinni pochodzić z innych ośrodków naukowych niż autor artykułu.
 • 5. W przypadku konieczności dokonania poważniejszych poprawek autor otrzymuje recenzje w celu uwzględnienia uwag i przeredagowania tekstu.
 • 6. Ostateczną decyzję o publikacji tekstu podejmuje redaktor naczelny biorąc pod uwagę recenzje. Jeśli recenzje są negatywne, tekst jest zwracany autorowi z informacją o odmowie publikacji.

Pobierz formularze recenzji:

Redakcja „Studiów Sandomierskich” deklaruje uwzględnianie zasad sprecyzowanych w publikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dobre zasady w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011 oraz zasad recenzowania zawartych w Komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r.

Indeksowane przez organizacje:

Informacje dla autorów

W trosce o zachowanie rzetelności naukowej, zgodnie z zasadami sformułowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Redakcja deklaruje wdrożenie zapory "ghostwriting" i "guest authorship".

Informacje dla autorów

Artykuły naukowe do "Studiów Sandomierskich" można przesyłać do redakcji pocztą e-mail: studia@wds.com.pl oraz w formie tradycyjnej (wydruk i opisana płyta CD). Preferowane są teksty o objętości 25 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 40 tys. znaków). Do artykułów należy dołączyć: krótkie streszczenie w języku polskim i angielskim, słowa klucze w tychże językach oraz bibliografię. Szczegółowe zasady przygotowania artykułu w pliku poniżej:

Autorzy składają w Redakcji stosowne oświadczenie, którego treść została podana poniżej: